Oferta

Wewnętrzny system kontroli WSK - PN-N 19001

Dla kogo przeznaczony jest Wewnętrzny System Kontroli?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia WSK kierujemy do każdej firmy, która bierze udział w obrocie międzynarodowym towarami o znaczeniu strategicznym. Mają one ustawowy obowiązek wdrożenia i certyfikowania Wewnętrznego Systemu Kontroli, aby upewnić się, że ich działalność eksportowa nie narusza przepisów prawnych ani międzynarodowych porozumień i zobowiązań w zakresie kontroli eksportu.

WSK jest potrzebne dla firm, które prowadzą interesy z zagraniczną jednostką, która może użyć Twoich wyrobów do niepożądanych celów, np. łamania praw człowieka.

WSK jest potrzebne dla firm, które produkują lub dystrybuują towary podwójnego zastosowania - towary mające cywilne zastosowanie, które mogą być także użyte lub przystosowane do użycia przy produkcji broni masowego rażenia, czy nowoczesnych broni konwencjonalnych lub świadczy usługi związane z tymi towarami.

Czym jest Wewnętrzny System Kontroli?
WSK oparty jest na zespołowej filozofii, która mówi: "Chcemy maksymalnie zwiększyć eksport, a jednocześnie chcemy być przekonani, że nie naruszamy żadnych krajowych przepisów prawnych ani międzynarodowych reguł kontroli eksportu".

Wdrożenie WSK w celu kontroli działalności handlowej jest ważne zarówno dla Twojej firmy jak i dla Kraju.

Obrót towarami podwójnego zastosowania regulują przepisy europejskie - Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009

Korzyści z posiadania Wewnętrznego systemu Kontroli:

 • WSK wprowadza w Twojej firmie mechanizmy, zapewniające realizację wszystkich procedur wymaganych przez przepisy kontroli obrotu.
 • System ten pomaga zarządzać działalnością handlową firmy.
 • Kontrola bronią i towarami o podwójnym zastosowaniu jest istotna dla zapobiegania rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia.
 • WSK pozwala zastosować specyficzne metody i procedury postępowania, które ustrzegą Twoją firmę od nieumyślnego zaangażowania się w taką działalność.
 • Twoja firma może być ukarana za nieprzestrzeganie zasad kontroli eksportu.
 • Brak ścisłej kontroli nad towarami i usługami może zaszkodzić międzynarodowej reputacji Kraju.

Jak wdrażamy Wewnętrzny System Kontroli?
Realizując projekty wdrażania WSK zwracamy szczególną uwagę na identyfikację przepisów prawa UE i Krajowego, związanego ze specyfiką działalności firmy.

Nasi konsultanci realizują projekty na zasadzie partnerskiej współpracy z kierownictwem, kadrą i pracownikami.

Firma powinna posiadać system zarządzania jakością wg normy ISO 9001, wymagania dla WSK zawarte są w normie PN-N-19001:2006 lub w kryteriach WSK.

W trakcie wdrażania wykorzystujemy program komputerowy pozwalający na pełne i skuteczne opracowanie i wdrożenie WSK z dostosowaniem do produkcji i usług firmy.

Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w następujących etapach:

1. Przeprowadzenie wstępnego przeglądu Firmy:

 • przegląd istniejącego Wewnętrznego Systemu Kontroli,
 • przegląd stosowanych procedur, instrukcji i formularzy,
 • opracowanie harmonogramu wdrożenia WSK,
 • powołanie Pełnomocnika ds. Kontroli Obrotu,
 • powołanie zespołu wdrażającego WSK.

2. Szkolenie kierownictwa Firmy w zakresie wymagań WSK:

 • korzyści wynikające z wdrożenia WSK (obowiązek prawny),
 • wymagania WSK,
 • proces wdrożenia, utrzymania i doskonalenia WSK.

3. Konsultacje przy projektowaniu i wdrożeniu dokumentacji WSK:

 • oświadczenie o polityce Firmy,
 • oopracowanie "Podręcznika WSK"
 • określenie procesów specyficznych dla WSK
 • korzystanie z list odmów
 • procedury realizacji zamówień i dokonywania zakupów
 • utworzenie zakładowej bazy klasyfikacyjnej wyrobów
 • dokumentacja i ewidencja obrotu

4. Proces wdrożenia WSK:

 • przeprowadzenie auditu wdrożeniowego - ocena skuteczności wdrożenia WSK
 • ustalenie działań korygujących
 • ocena funkcjonowania WSK, ocena realizacji działań korygujących
 • wykonanie przeglądu zarządzania odnośnie WSK
 • podsumowanie wdrożenia WSK

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.