Oferta

System zarządzenia bezpieczeństwem żywności ISO 22000:2006

Dla kogo przeznaczony jest System zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2006?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw, które pragną stworzyć system zarządzania bezpieczeństwem żywności w większym stopniu spójny, kompleksowy i nastawiony na osiąganie celu oraz spełnienie wymagań w stopniu wyższym niż jest to wymagane przez prawo.

Norma ta możliwa jest do zastosowania przez wszystkie organizacje bezpośrednio lub pośrednio uczestniczące w łańcuchu żywnościowym, tj. producentów żywności, pasz, zbóż, dodatków do żywności, rolników, firm świadczących usługi żywieniowe i cateringowe, sprzedawców detalicznych i hurtowych, firmy świadczące usługi porządkowe, transportowe i dystrybucyjne, dostawców wyposażenia, środków do mycia i higieny, materiałów opakowaniowych oraz innych materiałów kontaktujących się z żywnością.

Czym jest System zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2006?
ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla wszystkich organizacji w łańcuchu żywnościowym (Food Safety Management Systems - Requirements for any organisation in the food chain) jest nową międzynarodową normą opracowaną przez Komitet Techniczny ISO. Standard ten został opublikowany 18 maja 2006 roku. Celem tej normy jest harmonizacja na skalę globalną wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności dla wszystkich firm włączonych w łańcuch żywnościowy.

ISO 22000 w sposób globalny ujmuje wymagania z zakresu bezpieczeństwa żywności zawarte w Codex Alimentarius, Dobrych Praktykach, normach krajowych oraz międzynarodowych standardach sieciowych (IFS, BRC). Wszystkie wymagania normy ISO 22000 mają charakter ogólny i mają zastosowanie dla wszystkich organizacji łańcucha żywnościowego niezależnie od ich wielkości i złożoności.

W ramach budowania systemu bezpieczeństwa żywności norma wymaga aby każda organizacja określiła zakres, zidentyfikowała, oceniła oraz kontrolowała zagrożenia, a także poinformowała zainteresowane strony w ramach łańcucha żywnościowego o sprawach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo wytwarzanego produktu.

Korzyści z Systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2006

 • Poprawa renomy firmy i podniesienie jej pozycji wśród firm konkurencyjnych,
 • Wzrost efektywności i produktywności,
 • Spełnienie międzynarodowych wymagań dotyczących zarządzania bezpieczeństwem żywności,
 • Dobre postrzeganie jakości wyrobów przez klientów i wzrost ich satysfakcji,
 • Jasny podział kompetencji i odpowiedzialności osób oraz działów,
 • Polepszenie jakości wyrobów,
 • Usprawnienie obiegu informacji, przez co zdolność do podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
 • Zmniejszenie kosztów złej jakości i ujawnienie źródeł ich powstawania,
 • Zmniejszenie liczby popełnianych błędów,
 • Lepsze warunki zawierania umów (np. w przetargach) i negocjowania cen,
 • Zmniejszenie ilości auditów klienta,
 • Skuteczniejsza realizacja celów przedsiębiorstwa,
 • Większe zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę,
 • Łatwość integracji z innymi systemami zarządzania, np. ISO 9001:2015 czy ISO 14001:2015.

Jak wdrażamy system zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2006?
Realizując projekty wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO 22000:2006 zwracamy szczególną uwagę na właściwe dobieranie konsultantów do specyfiki przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci, oprócz wiedzy z zakresu systemów zarządzania, wiedzy i doświadczenia menedżerskiego, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w branży spożywczej, związane z działalnością przedsiębiorstwa czy organizacji, w której wdrażany jest system. Uwagę zwracamy również na specyficzne wymagania przepisów prawnych obowiązujących w danej branży przemysłu spożywczego i indywidualne możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie GMP i GHP.

Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są:

 • Ocena posiadanego systemu zarządzania pod kątem spełnienia wymagań ISO 22000
 • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny
 • Szkolenia kadry zarządzającej i zespołu HACCP
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych opartych na pracy zespołowej naszych konsultantów z powołanym przez Państwa zespołem
 • Identyfikacja procesów i ich powiązań, przeprowadzenie analizy zagrożeń i identyfikacji Krytycznych Punktów Kontrolnych (CCP)
 • Opracowanie dokumentacji systemu - Programu warunków wstępnych, Planu HACCP, procedur, instrukcji, księgi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności, wzorów zapisów
 • Zweryfikowanie efektywności wdrożonych zasad oraz skuteczności ich realizacji przez powołany personel poprzez audit wewnętrzny i przegląd systemu
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do certyfikacji w niezależnej jednostce  

Tutaj mogą Państwo zamówić normę w wersji oryginalnej.

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.