Oferta

System zarządzania środowiskowego Dyrektywa ROHS

Dla kogo przeznaczona jest Dyrektywa RoHS?
Ofertę wdrożenia wymagań Dyrektywy kierujemy do producentów następujących wyrobów:

  • wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  • małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego
  • sprzęt IT i telekomunikacyjny
  • urządzenia konsumenckie
  • sprzęt oświetleniowy
  • przyrządy elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych przyrządów przemysłowych)
  • zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
  • automaty

Czym jest Dyrektywa RoHS?
Dyrektywa (2002/95/WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z 27.01.2003 "W sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. L 37 z 13.02.2003) wymaga, aby sprzęt elektryczny i elektroniczny wprowadzany do obrotu po 01.07.2006 roku nie zawierał niektórych niebezpiecznych substancji (ołowiu, rtęci, chromu sześciowartościowego, polibromowanych bifenyli, polibromowanych eterów bifenylowych). 
Faktycznie, kolejne uzupełnienia Dyrektywy wprowadziły poprawki dopuszczające w niektórych grupach wyrobów stosowanie tych substancji w ograniczonym zakresie. Celem tych poprawek jest dostosowanie bardzo ostrych wymagań do postępu technicznego w branży elektrycznej i elektronicznej jak również w branżach zaopatrujących ją w surowce i/lub podzespoły do produkcji urządzeń.
Praktyczne wdrożenie przepisów Dyrektywy, a w ślad za nimi - przepisów polskich wymaga jednak często od przedsiębiorców zaangażowania wielu środków organizacyjnych i technicznych, co ma duży wpływ na zmniejszenie ich konkurencyjności. O ile w przypadku bezwzględnej konieczności zmiany technologii nie ma możliwości znacznego ograniczenia wydatków, o tyle w niektórych przedsiębiorstwach możliwe jest zapewnienie zgodności z Dyrektywą RoHS poprzez wdrożenie zasad kontroli i innych zmian organizacyjnych. Najczęściej jednak występują przypadki mieszane, które w konsekwencji oznaczają ciągłe doskonalenie firmy.
Istotą zapewnienia ciągłości w przestrzeganiu różnego rodzaju ograniczeń prawnych nakładanych na wytwarzanie wyrobów jest ich oddziaływanie na szeroko pojęty łańcuch dostaw i współzależności pomiędzy przedsiębiorstwami. Konsekwencje przyjęcia Dyrektywy RoHS spadają, zatem nie tylko na producenta sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jego odpowiedzialność prawna dotyczyć będzie oczywiście relacji producent-użytkownik. Natomiast zapewnienie zgodności sprzętu 
z wymaganiami Dyrektywy RoHS wymaga, aby wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw podjęli działania gwarantujące wyeliminowanie ww. niebezpiecznych substancji 
w produkcie finalnym.
W oparciu o wyżej opisane zależności należy przyjąć, że skuteczne wdrożenie Dyrektywy RoHS, które zapewni spełnianie przepisów w sposób ciągły, wymagać będzie odpowiedniego dostosowania/weryfikacji procedur obowiązujących w systemie zarządzania każdego z przedsiębiorstw - bez względu na posiadane certyfikaty, nagrody itp.

Tutaj mogą Państwo pobrać plik PDF z DYREKTYWĄ 2002/95/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.