Oferta

System zarządzania jakością ISO 9001:2015

W dniu 23.09.2015 roku została opublikowana nowa norma ISO 9001:2015. Ustanowiony został trzyletni okres przejściowy, podczas którego będzie można dokonać aktualizacji dokumentacji do wymagań nowej normy i uzyskania nowego certyfikatu.

Najważniejsze zmiany względem starszej normy ISO 9001:2008:

 • Określenie kontekstu organizacji,
 • Wprowadzenie podejścia opartego na zarządzaniu ryzykiem z uwzględnieniem szans,
 • Większa odpowiedzialność po stronie najwyższego kierownictwa,
 • Większy nacisk na zarządzania wiedzą w organizacji,
 • Zwiększenie wymagań dotyczących kompetencji personelu, nie tylko pracowników.

Usunięte wymagania względem starszej normy ISO 9001:2008:

 • Księga jakości,
 • Udokumentowane procedury,
 • Przedstawiciel najwyższego kierownictwa,
 • Działania zapobiegawcze.

Zapraszamy Państwa do przejścia na nową normę ISO 9001:2015 z pomocą naszej firmy.

Dla kogo przeznaczony jest system zarządzania jakością ISO 9001:2015?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw, które chcą uzyskać sukces ekonomiczny oparty na zadowoleniu klientów.

Czym jest system zarządzania jakością ISO 9001:2015?
Jest to nowoczesny, procesowy system zarządzania przedsiębiorstwem lub organizacją, ukierunkowany na spełnianie wymagań i oczekiwań klientów. Spełnianie wymagań klientów jest podstawowym wymaganiem normy ISO 9001:2015 a zadowolenie klientów jest ostateczną miarą sukcesu.

Norma wymaga stosowania we wszystkich działaniach zasady ciągłego doskonalenia:

 • Zaplanuj
 • Wykonaj
 • Sprawdź
 • Udoskonal

Zasada ta odnosi się zarówno do jakości wyrobów i usług, jak również do efektywności samych procesów oraz sprawności i skuteczności całego systemu zarządzania.

W systemie ISO 9001:2015 wymagane jest ocenianie zadowolenia klienta, jakości wyrobów i usług, efektywności i produktywności procesów, stopnia wykonania celów przedsiębiorstwa czy organizacji. Do wykonania takiej oceny ISO 9001:2015 wymaga wdrożenia systemu miar i wskaźników, tak aby decyzje podejmowane były w oparciu o fakty. ISO 9001:2015 wymaga również zaangażowania ze strony pracowników, ich współuczestnictwa i współodpowiedzialności za osiąganie celów przedsiębiorstwa.

Efektem stosowania zasad systemu jakości zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015 powinna być poprawa ekonomiki i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania jakością ISO 9001:2015

 • Poprawa efektywności gospodarowania
 • Poprawa skuteczności i sprawności zarządzania
 • Poprawa konkurencyjności
 • Poprawa jakości wyrobów i usług
 • Elastyczne dostosowanie się do wzrastających wymagań klientów
 • Lepsze wykorzystanie potencjału kadry i pracowników
 • Udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów jakości

Jak wdrażamy system zarządzania jakością ISO 9001:2015?
Realizując projekty wdrażania systemów zarządzania ISO 9001:2015 zwracamy szczególną uwagę na właściwe dobieranie konsultantów do specyfiki przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci, oprócz wiedzy z zakresu systemów zarządzania jakością, wiedzy i doświadczenia menedżerskiego, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia branżowe, związane z działalnością przedsiębiorstwa czy organizacji, w której wdrażany jest system zarządzania ISO 9001:2015. Realizowane przez nas projekty wdrożeniowe cechuje indywidualne podejście do możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie uwarunkowań gospodarczych i prawnych. Nasi konsultanci realizują projekty na zasadzie partnerskiej współpracy z kierownictwem, kadrą i pracownikami przedsiębiorstw i organizacji.

Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są:

 • Audit wstępny. Badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015
 • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny
 • Szkolenia kierownictwa, kadry i pracowników
 • Opracowanie strategii, polityki jakości i celów przedsiębiorstwa
 • Identyfikacja procesów i powiązań między poszczególnymi procesami
 • Modelowanie procesów. Ustalenie celów, miar i wskaźników w procesach
 • Projektowanie dokumentacji systemowej
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych, opartych na zespołowej pracy naszych konsultantów i powołanych zespołów wdrożeniowych
 • Szkolenie auditorów wewnętrznych
 • Weryfikacja wdrożonego systemu i przygotowanie do procesu certyfikacji
 • Zgłoszenie systemu do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.