Oferta

System zarządzania jakością dla producentów wyrobów medycznych ISO 13485

Dla kogo przeznaczony jest system zarządzania jakością ISO 13485?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością kierujemy do wszystkich przedsiębiorstw zajmujących się projektowaniem, produkcją, dystrybucją i montażem wyrobów medycznych oraz urządzeń do diagnostyki in vitro, chcących utrzymywać swoją produkcję i konkurencyjność na krajowym i międzynarodowym rynku oraz dla przedsiębiorstw chcących przygotować się do wymagań prawnych, aby wkroczyć na rynek Unii Europejskiej.

Czym jest system zarządzania jakością ISO 13485?
Norma ISO 13485:2016 specyfikuje wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, gdy organizacja potrzebuje wykazać swoją zdolność do dostarczania wyrobów medycznych i związanych z nimi usług, spełniających stale wymagania klienta i wymagania przepisów mających zastosowanie do wyrobów medycznych i związanych z nimi usług.

Norma ta określa wymagania dla systemu zarządzania jakością, które mogą być stosowane przez organizacje do projektowania i prac rozwojowych, produkcji, instalowania i usług serwisowych wyrobów medycznych oraz projektowania, rozwoju i świadczenia związanych z tym usług.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania jakością ISO 13485
Wyroby medyczne muszą posiadać oznaczenie CE (Dyrektywa dot. wyrobów medycznych, Ustawa o wyrobach medycznych). Wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wg ISO 13485 umożliwia przeprowadzenie oceny zgodności z zastosowaniem procedury zgodności wg zał. 2 Dyrektywy/Rozporządzenia MZ w sprawie wymagań zasadniczych.

Co można osiągnąć?

 • Realizację polityki jakości i celów przedsiębiorstwa w efektywny sposób
 • Podniesienie bezpieczeństwa i użytecznej efektywności wytwarzanych urządzeń
 • Poprawę jakości usług
 • Podniesienie zadowolenia klientów i pracowników
 • Przejrzystość i jasność wewnętrznych procesów przedsiębiorstwa
 • Zapobieganie błędom zamiast ich eliminacji
 • Oszczędność czasu i kosztów
 • Redukcją ryzyka niewłaściwej pracy urządzeń
 • Mniejsze zużycie materiałów
 • Lepszą komunikację

Jak wdrażamy system zarządzania jakością ISO 13485?
Realizując projekty wdrażania systemów zarządzania jakością wg ISO 13485:2016 zwracamy szczególną uwagę na właściwe dobieranie konsultantów do specyfiki przedsiębiorstwa. Nasi konsultanci, oprócz wiedzy z zakresu systemów zarządzania jakością, wiedzy i doświadczenia menedżerskiego, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenia branżowe, związane z działalnością przedsiębiorstwa czy organizacji, w której wdrażany jest system zarządzania jakością wg ISO 13485:2016. Nasi konsultanci wyróżniają się praktycznym podejściem, opartym na osobistych doświadczeniach zawodowych w przedsiębiorstwach produkujących wyroby medyczne, w firmach zajmujących się ich dystrybucją, jak również w jednostkach ochrony zdrowia i firmach farmaceutycznych.

Realizowane przez nas projekty wdrożeniowe cechuje indywidualne podejście do możliwości rozwoju przedsiębiorstwa w aspekcie uwarunkowań gospodarczych i prawnych. Nasi konsultanci realizują projekty na zasadzie partnerskiej współpracy z kierownictwem, kadrą i pracownikami Klienta.

Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są:

 • Szkolenia
 • Dokumentowanie systemu
 • Auditowanie wewnętrzne

Proces certyfikacji odbywa się dwutorowo: certyfikacja systemu jakości (na zgodność z ISO 13485) oraz oceny zgodności (na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG) przez jednostkę notyfikowaną, która poświadcza że wyroby można oznaczyć znakiem CE . W przypadku wyrobów klasy I bez funkcji pomiarowych i niesterylnych, znak CE nadaje sobie sam producent, jednakże ocenę zgodności i dokumentację techniczną musi wykonać.

Szkolenia wymagane w trakcie wdrażania systemu zarządzania jakością 13485:

 • Wymagania ISO 13485
 • Zarządzanie ryzykiem (ISO 14971:2000)
 • Dokumentacja techniczna
 • Walidacja procesu/wyrobu
 • Walidacja software
 • Szkolenie wewnętrznych auditorów jakości (ISO 19011:2002)

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.