Oferta

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N-18001PN-N-18001:2004 (OHSAS 18001:2007)

Dla kogo przeznaczony jest system zarządzania środowiskowego PN-N-18001:2004?
Ofertę zaprojektowania i wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy kierujemy do wszystkich organizacji, które chcą być postrzegane przez klientów, podwykonawców i pracowników jako nowoczesne, przyjazne swoim pracownikom, postępujące zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czym jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004?
Jest to system zarządzania organizacją, ukierunkowany na eliminowanie niekorzystnego wpływu czynników wywołanych procesami produkcyjnymi na bezpieczeństwo i higienę pracy.
System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wymaga identyfikacji i oceny zagrożeń oraz przeciwdziałania zagrożeniom i czynnikom negatywnie oddziaływującym na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

Procedury nadzoru i programy profilaktyczne mają na celu stałą poprawę stanu BHP. W systemie PN-N-18001:2004 wymagane jest monitorowanie i ocenianie wpływu niekorzystnych czynników: hałasu, zapylenia, wibracji i stanu oświetlenia na kulturę pracy, zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Do wykonania takiej oceny PN-N-18001:2004 wymaga wdrożenia systemu miar i wskaźników BHP, tak aby decyzje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy podejmowane były w oparciu o fakty.

PN-N-18001:2004 wymaga również zaangażowania ze strony pracowników, wysokiej świadomości w zakresie BHP, współodpowiedzialności za bezpieczeństwo stanowiska pracy i stosowania się do obowiązujących przepisów BHP.
Efektem stosowania zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zgodnego z wymaganiami normy PN-N-18001:2004 powinna być poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uzyskanie u klientów i pracowników opinii przedsiębiorstwa nowoczesnego i bezpiecznego.

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004

 • Poprawa konkurencyjności przez kreowanie wizerunku nowoczesnego, bezpiecznego przedsiębiorstwa
 • Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników
 • Stosowane działań zapobiegawczych w miejsce usuwania skutków wypadków
 • Szerokie zaangażowanie kadry i pracowników w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów BHP
 • Zmniejszenie kosztów związanych z likwidacją szkód powypadkowych

Jak wdrażamy system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy PN-N-18001:2004?
Realizując projekty wdrażania systemów zarządzania PN-N-18001:2004 zwracamy szczególną uwagę na ocenę zagrożeń na stanowiskach pracy i identyfikację przepisów prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa czy organizacji. Nasi konsultanci realizują projekty na zasadzie partnerskiej współpracy z kierownictwem, kadrą i pracownikami.

Proces prac wdrożeniowych prowadzony jest w etapach, w których niezmienne są:

 • Przegląd wstępny BHP. Badanie i ocena aktualnego systemu prowadzenia działalności pod kątem dostosowania do spełnienia wymagań normy PN-N-18001:2004
 • Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych na podstawie dokonanej oceny
 • Szkolenia kierownictwa, kadry i pracowników
 • Opracowanie polityki, programów i celów w zakresie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
 • Identyfikacja i ocena zagrożeń na stanowiskach pracy
 • Ustalenie celów, miar i wskaźników BHP w procesach
 • Projektowanie dokumentacji systemowej
 • Uruchomienie prac wdrożeniowych, opartych na zespołowej pracy naszych konsultantów i powołanych zespołów BHP
 • Szkolenie auditorów wewnętrznych
 • Weryfikacja wdrożonego systemu i przygotowanie do procesu certyfikacji
 • Zgłoszenie systemu do certyfikacji w wybranej jednostce certyfikującej

Formularz zamówienia oferty - przejdź::.